Žádost o přijetí

Jak podat žádost

Příjem a evidenci žádostí do Domova pro seniory Luhačovice zajišťuje sociální pracovnice Mgr. Martina Málková
tel: 577 159 211 nebo 734 614 826, e-mail: socialnipracovnice@dsluhacovice.cz

a instruktorka sociální péče Adéla Vitteková, tel. 577 131 053, e-mail: socialnipece@dsluhacovice.cz

Žádost a podklad pro posudek lékaře může zájemce získat osobně při návštěvě domova nebo z internetových stránek zařízení: www.dsluhacovice.cz. Přijímáme žádosti řádně vyplněné, podepsané, s přiloženým potvrzeným posudkem lékaře, nepřikládejte prosím žádné lékařské zprávy!! Žádosti lze zasílat poštou, e-mailem, přinést osobně na adresu DS.

Proces zpracování každé žádosti se děje podle následujících pravidel:

 1. Příjem žádosti, která musí být řádně vyplněná, opatřená podpisem zájemce. K žádosti je přiložený posudek vyplněný ošetřujícím praktickým lékařem žadatele, případně ošetřujícím lékařem v LDN, je-li tam zájemce momentálně hospitalizován.
 1. Posouzení žádosti sociální pracovnicí, pokud z posudku či rovnou ze žádosti je jasné, že žadatel není naše cílová skupina, je písemně informován o skutečnosti, že jeho žádost nemůžeme přijmout i s uvedením důvodu nepřijetí. Ostatní zájemci jsou kontaktováni telefonicky, jsou seznámeni s obdržením žádosti a je s nimi dohodnut termín sociálního šetření.
 1. Sociální šetření je dohodnuto do měsíce od přijetí žádosti. Probíhá většinou v domácnosti (případně LDN či nemocnici) žadatele. Šetření mohou být přítomni rodinní příslušníci nebo důvěrní známí žadatele. Výstupem ze šetření je záznam o schopnostech sebeobsluhy a sociální situaci žadatele.

Sociální šetření provádí sociální pracovnice společně s instruktorkou sociální péče. V případě potřeby ji může zastoupit vrchní sestra zařízení. S žadatelem  vyplňují formulář, na který se zaznamenávají schopnosti žadatele v oblasti sebeobsluhy, péče o domácnost, jeho představy a požadavky na službu, sociální zázemí.  Seznamují jej s podmínkami, za kterých službu poskytujeme, s povinnostmi, které pro něj z přijetí služby vyplývají.  Pracovnice s ním projednají služby, které by pro něj byly vhodné, zjišťují jeho požadavky a očekávání.  Předají základní informace o domově jak ústně, tak i v písemné podobě, ukáže fotografického průvodce zařízením.

 1. Vyhodnocení záznamu ze šetření probíhá bodováním záznamu, které jsme si stanovili podle potřeby podpory, pomoci nebo péče v jednotlivých oblastech. Spodní hranici pro přijetí do DS jsme stanovili 14 bodů. Tímto bodovým ohodnocením je určena míra pomoci, kterou žadatel potřebuje při zajišťování svých potřeb.

Po provedeném sociálním šetření zaznamenává sociální pracovnice nebo instruktorka sociální péče do programu CYGNUS jeho výsledek a bodové ohodnocení, které zařazuje žadatele na místo v pořadníku.

S výsledky šetření seznamuje sociální pracovnice společně s instruktorkou sociální péče komisi domova pro seniory.

 1. Komise DS po seznámení s výsledky šetření posoudí žádosti, zda se nevyskytly skutečnosti, které by bránily v jejich přijetí.

Složení komise       

 • ředitelka zařízení
 • sociální pracovnice
 • instruktor sociální péče
 • vrchní sestra

Komise rozhoduje na základě těchto skutečností:

 • zjištění při jednání se zájemcem před podáním žádosti
 • zjištění při sociálním šetření u žadatele v místě jeho pobytu při podání žádosti
 • kritérií pro posuzování žádostí o umístění do pobytového zařízení (vysoká míra potřebné péče, ohrožující sociální situace)
 • dle posudku lékaře
 • dle základních informací na žádosti

 Kritéria pro přijetí

 • Vysoká míra potřebné péče, kterou již nezajistí rodina ani terénní služby
 • celková sociální situace je velmi neuspokojivá a výrazně snižuje kvalitu života (osamění, zanedbání…) 
 1. Informování žadatele o výsledku vyhodnocení provedeného šetření. Písemně je žadatel vyrozuměn o zařazení do pořadníku nebo do evidence odmítnutých žádostí.

Při uvolnění místa v domově jsou žadatelé z pořadníku postupně oslovováni a vyzváni k nástupu.

Žádost o umístění a posudek lékaře – dokument Word

Žádost o umístění a posudek lékaře – dokument PDF