Poslání, cíle a cílová skupina

Naším posláním je umožnit uživatelům dožít plnohodnotný a smysluplný život, pomáhat jim udržet si co nejdéle svoji samostatnost a soběstačnost, která jim dovolí vést v co nejvyšší míře způsob života běžný pro danou generaci v přirozeném sociálním prostředí.

Dále pak zajistit služby podle individuálních potřeb uživatele personálem s požadovaným vzděláním, empatií a respektem k osobnosti uživatele tak, aby se cítil bezpečně a zároveň svobodně.

Významným posláním našeho zařízení je doprovázení uživatelů v poslední etapě života.

CÍLEM NAŠÍ ORGANIZACE JE

snaha vytvořit v domově atmosféru domácího prostředí, která u uživatel přispěje ke spokojenosti a snížení rizika pocitu osamělosti.

CÍLOVÁ SKUPINA

 1. Mladší senioři (od 65 let)

 2. Starší senioři (od 80 let)

Služby poskytujeme seniorům, kteří

 • dosáhli věku 65 let

 • nemohou již setrvávat ve svém domácím prostředí kvůli velké míře ztráty soběstačnosti změnou fyzického nebo zdravotního stavu

Nejsme schopni poskytnout kvalitní služby seniorům

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje stálou léčbu na ošetřovatelském lůžku ve zdravotnickém zařízení
 • s infekčním onemocněním dle vyjádření lékaře
 • s psychiatrickou diagnózou, která vyžaduje zvýšený dozor na uzavřeném oddělení nebo je jejím příznakem výrazné narušování soužití
 • s mentálním postižením všech stupňů
 • hluchoněmým

Zároveň nemůžeme uzavřít smlouvu se zájemcem o takovou službu, kterou nemáme zaregistrovanou, nebo byl zájemce vypovězen z téže soc. služby pro porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců. V případě, že je naplněna kapacita zařízení, je žádost zařazena do evidence žadatelů.

ZÁSADY PODLE KTERÝCH PRACUJEME

 • Poskytujeme bezpečné a odborné služby založené na principech Etického kodexu, slušného chování a lidského přístupu

 • dodržujeme lidská práva platná pro všechny (klienty i zaměstnance)

 • respektujeme důstojnost uživatelů

 • zachováváme a respektujeme soukromí uživatelů

 • služby poskytujeme podle individuálních potřeb

 • podporujeme samostatnost uživatelů

 • uživatele považujeme při poskytování služeb za rovnocenného partnera