Žádost o přijetí

Jak podat žádost

Příjem a evidenci žádostí do Domova pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace zajišťuje sociální pracovnice Mgr. Martina Málková

tel: 577 159 211 nebo 734 614 826, e-mail: socialnipracovnice@dsluhacovice.cz

informace může podat i instruktorka sociální péče Adéla Vitteková, tel. 730 584 438, e-mail: socialnipece@dsluhacovice.cz

Žádost o uzavření smlouvy o poskytování sociální služby může zájemce získat osobně při návštěvě DS Luhačovice nebo z internetových stránek: www.dsluhacovice.cz  v sekci Dokumenty ke stažení . Přijímáme žádosti řádně vyplněné, podepsané, nepřikládejte prosím žádné lékařské zprávy!! Posudek lékaře je nutný doložit až k uzavření smlouvy. Žádosti lze zasílat poštou, e-mailem, přinést osobně do DS Luhačovice.

Proces zpracování každé žádosti se děje podle následujících pravidel:

 1. Příjem žádosti, která musí být řádně vyplněná, opatřená podpisem zájemce.
 1. Posouzení žádosti sociální pracovnicí, pokud  rovnou ze žádosti je jasné, že žadatel není naše cílová skupina, je písemně informován o skutečnosti, že jeho žádost nemůžeme přijmout i s uvedením důvodu nepřijetí. Ostatní zájemci jsou kontaktováni telefonicky, jsou seznámeni s obdržením žádosti a je s nimi dohodnut termín sociálního šetření.
 1. Sociální šetření je dohodnuto do měsíce od přijetí žádosti. Probíhá většinou v domácnosti (případně LDN či nemocnici) žadatele. Šetření mohou být přítomni rodinní příslušníci nebo důvěrní známí žadatele. Výstupem ze šetření je záznam o schopnostech sebeobsluhy a sociální situaci žadatele.

Sociální šetření provádí sociální pracovnice společně s instruktorkou sociální péče. V případě potřeby ji může zastoupit vrchní sestra zařízení. S žadatelem  vyplňují formulář, na který se zaznamenávají schopnosti žadatele v oblasti sebeobsluhy, péče o domácnost, jeho představy a požadavky na službu, sociální zázemí.  Seznamují jej s podmínkami, za kterých službu poskytujeme, s povinnostmi, které pro něj z přijetí služby vyplývají.  Pracovnice s ním projednají služby, které by pro něj byly vhodné, zjišťují jeho požadavky a očekávání.  Předají základní informace o DS Luhačovice jak ústně, tak i v písemné podobě, ukáže fotografického průvodce zařízením.

 1. Vyhodnocení záznamu ze šetření probíhá podle Metodického doporučení Krajského úřadu Zlínského kraje, podle kterého je určeno, zda žadatel splňuje podmínku vysoké míry potřebné péče.

Po provedeném sociálním šetření zaznamenává sociální pracovnice nebo instruktorka sociální péče do programu CYGNUS jeho výsledek a bodové ohodnocení.

S výsledky šetření seznamuje sociální pracovnice společně s instruktorkou sociální péče komisi domova pro seniory.

 1. Komise DS po seznámení s výsledky šetření posoudí žádosti, zda se nevyskytly skutečnosti, které by bránily v jejich přijetí.

Složení komise       

 • ředitelka zařízení
 • sociální pracovnice
 • instruktor sociální péče
 • vrchní sestra

Komise rozhoduje na základě těchto skutečností:

 • zjištění při jednání se zájemcem před podáním žádosti
 • zjištění při sociálním šetření u žadatele v místě jeho pobytu při podání žádosti
 • kritérií pro posuzování žádostí o umístění do pobytového zařízení (vysoká míra potřebné péče, ohrožující sociální situace)
 • dle základních informací na žádosti

 Kritéria pro přijetí

 • Vysoká míra potřebné péče, kterou již nezajistí rodina ani terénní služby (dle metodického doporučení KÚZK)
 • celková sociální situace je velmi neuspokojivá a výrazně snižuje kvalitu života (osamění, zanedbání…) 
 1. Informování žadatele o výsledku vyhodnocení provedeného šetření. Písemně je žadatel vyrozuměn o zařazení do evidence žadatelů nebo do evidence odmítnutých žádostí.

Při uvolnění místa v DS Luhačovice jsou žadatelé postupně oslovováni a vyzváni k uzavření smlouvy. Kritéria pro výběr nového uživatele jsou jednak charakter uvolněného lůžka (1 či 2 lůžkový pokoj, prostorové možnosti, pokoj pro ženu či muže) a také naléhavost přijetí daného žadatele (sociální situace). Datum podání žádosti není rozhodující.