Poslání, cíle a cílová skupina

CÍLOVÁ SKUPINA

Službu poskytuje DS Luhačovice seniorům, kteří dosáhli věku 65 let a ocitli se v nepříznivé sociální situaci ztrátou své soběstačnosti a změnami zdravotního stavu.Nejsou schopni již setrvávat ve svém domácím prostředí. Vyžadují vysokou míru pravidelné pomoci a péče, kterou nemohou zajistit rodinní příslušníci ani jiné typy sociálních služeb.

Může se jednat i o seniory, kteří jsou cizími státními příslušníky, komunikují včeském jazyce a splňují výše uvedené předpoklady.

Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. nejsme schopni poskytnout kvalitní služby těmto osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém

 • které nejsou schopny pobytu vzařízení sociálních služeb zdůvodu akutní infekční nemoci

 • jejichž chování by zdůvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

POSLÁNÍ

DS Luhačovice zajišťuje pobytovou službu seniorům nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost vlivem věku a zdravotního stavu a k zajišťování jejich individuálních potřeb již nestačí terénní či ambulantní sociální služby ani pomoc a podpora rodiny. DS Luhačovice poskytuje služby individuálně a na základě skutečných potřeb jednotlivých uživatelů tak, aby se neprohlubovala jejich závislost na službě, ale aby poskytování služby vedlo k sociálnímu začleňování uživatele a důstojnému a aktivnímu prožívání poslední etapy života.

ZÁSADY, PODLE KTERÝCH PRACUJEME

 • Respektování práv uživatelů

 • DodržováníEtického kodexu

 • Posilování sociálního začleňování

 • Individuální přístup

 • Podporování v samostatnosti a rozvíjení kompetencí

 • Partnerský přístup kuživateli

 • Respektování důstojnosti uživatelů

 • Zachovávání soukromí uživatelů

CÍLE

Cíle jsou stavy, kterých chceme poskytováním služby dosáhnout. Cíle průběžně kontrolujeme a pravidelně 1x ročně vyhodnocujeme, abychom zjistili, jak se nám daří naplňovat potřeby a požadavky dané cílové skupiny a veřejný závazek organizace.

CÍL Č. 1: Udržovat soběstačnost a podporovat osobní aktivitu uživatelů vjejich běžných denních činnostech.

Jak cíle dosáhneme:

Sociální pracovnice a instruktorka sociální péče mapuje schopnosti a možnosti uživatele už při sociálním šetření před uzavřením smlouvy o poskytování služby s uživatelem. Vprůběhu poskytování služby klíčoví pracovníci v mapování pokračují. Pravidelně přehodnocují individuální plán a plán péče přizpůsobují tak, aby služba byla uživateli poskytována na základě jeho aktuálních schopností a zájmu. Motivují uživatele k využívání jeho zdrojů, stanovení a dosahování osobních cílů, fyzické i mentální aktivitě.

CÍL Č. 2: Zajišťovat spokojenost uživatelů prostřednictvím uspokojování jejich individuálních potřeb a přání.

Jak cíle dosáhneme:

Klíčoví pracovníci pravidelně mapují potřeby a přání uživatele. Na základě zjištění přizpůsobují individuální plán dle schopností uživatele a možností poskytovatele. Uživatelé tráví svůj čas smysluplně a podle svého přání. Jsou podporování ve svých kompetencích. Mají možnost se aktivně zapojit a ovlivnit chod života v DS Luhačovice prostřednictvím pravidelných schůzek Výboru uživatelů a dotazníkových šetření.

CÍL Č. 3: Zachovávat či rozvíjet sociální kontakty srodinou, přáteli a společenským prostředím.

Jak cíle dosáhneme:

Aktivizační pracovník vytváří plán aktivizací a pravidelně vyhodnocuje naplňování plánu. Uživatelé mohou přijímat návštěvy kdykoli kromě noční doby, jsou podporování v čilém kontaktu s rodinou. Rodinní příslušníci mají možnost účastnit se akcí či výletů společně suživateli. Uživatelé mají dostatek možností ke společenskému vyžití v podobě různých akcí pořádaných v DS Luhačovice i mimo něj –výlety, vystoupení, besedy, workshopy, koncerty atp. Pracovníci DS Luhačovice motivují uživatele k účasti na těchto akcích, jako i k vycházkám a výletům mimo DS Luhačovice. Imobilní uživatele na akce dopravujeme s pomocí invalidních vozíků v závislosti na jejich aktuálním stavu. Uživatele, jejichž stav nedovoluje opustit lůžko, aktivizujeme individuálně na pokojích. Spolupracujeme s dobrovolníky a externími spolupracovníky či jinými organizacemi nejen v Luhačovicích. Uživatelé se aktivně účastní turnajů vkuželkách, šipkách či pétanque v jiných zařízeních. Do DS Luhačovice pravidelně dochází kadeřnice a pedikérka, které poskytují své služby těm, kteří už nedojdou za těmito službami do města. Uživatelé jsou motivování k tomu, aby si své osobní záležitosti či nákupy a návštěvy lékaře vyřizovali samostatně, případně jen s doprovodem či podporou pracovníka s ohledem na schopnosti uživatele.