Dobrovolnictví

DOBROVOLNICTVÍ V DOMOVĚ PRO SENIORY LUHAČOVICE, p.o.

Dobrovolnická služba Činnost, při níž dobrovolník poskytuje seniorům, v jejich volném čase a tuto činnost vykonává bezplatně.
Dobrovolník Fyzická osoba starší 15 let, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu.
Vysílající organizace dobrovolníka Veřejně prospěšná právnická osoba se sídlem v České republice, která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby za podmínky, že má udělenou akreditaci.
Přijímající organizace dobrovolníka Veřejně prospěšná právnická osoba, pro jejíž potřebu je dobrovolnická služba vykonávána, způsobilá uzavřít smlouvu s vysílající organizací a schopná dostát závazkům z této smlouvy.
 • DS Luhačovice nabízí možnost dobrovolnické práce osobám vysílaným akreditovanými dobrovolnickými centry dle zákona č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů v platném znění, se kterými DS Luhačovice uzavře příslušnou smlouvu – Charita Luhačovice.
 • Pověřený zaměstnanec pro koordinaci dobrovolnické práce v DS Luhačovice je Instruktor sociální péče – Adéla Vitteková, tel. 730 584 438, e-mail: socialnipece@dsluhacovice.cz

PRAVIDLA PRO VÝKON DOBROVOLNICKÉ PRÁCE V DS LUHAČOVICE

 • Dobrovolníci jsou do DS Luhačovice přijímáni na základě smlouvy uzavřené s akreditovanými dobrovolnickými centry dle zákona č.198/2002 Sb. o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů v platném znění, se kterými organizace uzavře příslušnou smlouvu. Zejména se jedná o Charitu Luhačovice.
 • Dobrovolník v akreditované organizaci má smluvně zaručené postavení, je pojištěn proti škodám na zdraví a na majetku.
 • Dobrovolníkovi v případě, že jeho činnost přesáhne více jak 20 hodin v kalendářním týdnu, může být státem hrazeno pojistné veřejného zdravotního pojištění po dobu výkonu dobrovolnické služby, dále mu může organizace hradit důchodové pojištění stanovené z minimálního vyměřovacího základu.
 • Dobrovolník má nárok na poskytnutí kvalitní přípravy k výkonu dobrovolnické činnosti.
 • Dobrovolník má nárok na poskytnutí pracovních prostředků a ochranných pomůcek.
 • Vysílající organizace může dobrovolníkovi hradit cestovní výdaje, ubytování, stravu.
 • Každý dobrovolník musí před zahájením své dobrovolnické služby v DS Luhačovice dovršit věk minimálně 15 let.
 • Smlouva uzavřená s dobrovolnickým centrem musí obsahovat minimálně identifikaci smluvních stran, dobu platnosti smlouvy, jmenný seznam dobrovolníků (včetně adresy a data narození), náplň jejich činností, práva a povinnosti smluvních stran, závazek mlčenlivosti dobrovolníků a řešení otázky způsobených škod.
 • Před uzavřením smlouvy s dobrovolnickým centrem informuje pověřený zaměstnanec zástupce dobrovolnického centra nebo samotného zájemce o dobrovolnickou práci o poslání organizace, poskytovaných službách, nabídkách činností a o časových možnostech DS Luhačovice pro výkon dobrovolnické práce.
 • Jeden výtisk podepsané smlouvy obdrží dobrovolnické centrum, resp. dobrovolník, druhý je uložen u ředitelky DS Luhačovice. Dokumenty jsou archivovány a skartovány v souladu se směrnicí č. 2 – Archivace, skartace.
 • V den nástupu na dobrovolnickou službu seznámí pověřený zaměstnanec dobrovolníka s organizací a s poskytovanými službami a provede jeho zaškolení v otázkách BOZP a PO. O školení provede záznam na formuláři Záznam o vstupním školení praktikanta, stážisty, dobrovolníka v oblasti BOZP a PO. Vyžaduje-li to její charakter, je dohodnuta součinnost při jejím výkonu i s ostatními vedoucími jednotlivých úseků.
 • Docházku dobrovolníka písemně eviduje pověřený zaměstnanec na formuláři – Evidence docházky praktikanta, studenta, dobrovolníka uvedeného v příloze č. 4 této směrnice.
 • Dobrovolník v DS Luhačovice v žádném případě neslouží jako náhrada za personál, nevykonává práci u lůžka ani ošetřovatelskou činnost. Hlavní náplní činnosti dobrovolníka je kontakt s uživatelem a naplnění jeho volného času.
 • Konkrétní činnost dobrovolníka v DS Luhačovice je dána uzavřenou smlouvou a je předmětem dohody mezi dobrovolníkem a koordinátorem dobrovolníků.
 • Při skončení dobrovolnické služby a minimálně 1x ročně provede pověřený zaměstnanec s dobrovolníkem krátké zhodnocení jeho působení v DS Luhačovice zaměřené zejména na zjištění pohledu dobrovolníka na úroveň poskytovaných služeb, na jeho připomínky k práci s uživateli, k činnosti organizace jako celku, k činnosti jím navštívených úseků, k práci jednotlivých zaměstnanců, na podněty ke zlepšení činnosti, kvality služeb atd.
 • Dobrovolník vyplní krátký Hodnotící dotazník praktikanta, stážisty, dobrovolníka.
 • Pokud pověřený zaměstnanec při hodnocení s dobrovolníkem zjistí jakékoliv podnětné informace, sdělí je řediteli, případně ostatním vedoucím úseků a společně zváží možnost uplatnění těchto podnětů v další praxi.
 • Po skončení dobrovolnické služby vydá pověřený zaměstnanec dobrovolníkovi na jeho žádost Osvědčení o vykonané dobrovolnické službě.