Informace o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Uherský Brod

Město Uherský brod poskytlo Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Uherský Brod ve výši 5.000,- Kč.
Dotace byla použita na úhradu nákladů za energie.

Projekt „Úhrada nákladů za energie“ byl finančně podpořen městem Uherský Brod“

Děkujeme městu Uherský Brod za finanční podporu na zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb.

Ing. Bc. Ivana Slámečková
Ředitelka DS Luhačovice

Informace o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Uherský Brod – pdf

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Domov pro seniory Luhačovice Vás zve na Den otevřených dveří, který se bude konat 12. června 2018 v čase od 9:00 do 17:00 hodin.

Provedeme Vás Domovem, podáme informace zájemcům o služby, informace o dobrovolnické činnosti, nabídneme občerstvení a také připravujeme výstavu výrobků našich klientů.
Přijďte, budeme se na Vás těšit!

Finále Jedeme v tom společně

Dne 27. 4. 2018 jsme po dvou měsících zápolení dojeli do cíle celorepublikové akce
Jedeme v tom společně, kterou každoročně organizuje Domov pro seniory Vrbno pod
Pradědem. Jedná se o soutěž Domovů pro seniory v jízdě na rotopedech s počítadlem
ujeté vzdálenosti.
V průběhou oněch dvou měsíců 8 našich seniorek každý všední den zasedlo na rotopedy,
aby si ujely své kilometry a posunuly se tak dál na imaginární trase, která vedla kolem
hranic celého Česka i Slovenska. Společně tak ujely celkem 1726km. Patří jim velký obdiv,
protože i když je něco bolelo nebo neměly náladu, přesto šly a nevzdaly se. Mohou tímto
jít příkladem i mladším ročníkům a právem si zasloužily uznání.
V pátek jsme tedy vyhlásili výsledky našeho interního zápolení, kdy se na prvních čtyřech
místech umístily tyto naše klientky:

1. Marie Šimšalíková – 523km
2. Libuše Šubardová – 385 km
3. Květoslava Kasalová – 210km
4. Bedřiška Gahurová – 202km
Všem moc gratulujeme!

Všechny naše zúčastněné klientky dostaly diplomy a ceny od našich regionálních
sponzorů, kterým tímto velmi děkujeme. Jsou to:

Umbrella Pizza & Restaurant Zlín
Pivovar Hrádek Slavičín
Vest Zlín
Makro ČR
Mattoni
Petra Holbová, Českomoravská stavební spořitelna
Horez – prodej a servis jízdních kol, Uherský Brod
Jana Záhorovská
Petra Vašíčková

Děkujeme také sponzorům, podporovatelům a organizátorům celé akce!

Město Vrbno pod Pradědem

europoslanec Tomáš Zdechovský

Marli – Zahrada bez bariér

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Nadační fond Ivany Zemanové

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Deník.cz

Revue 50plus

Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci

Záštitu nad akcí převzala i první dáma České republiky Ivana Zemanová a hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák CSc.

V pátek 4. 5. 2018 ještě proběhne online vyhlášení celkových výsledků, kdy se dozvíme
celorepublikové vítěze jednotlivých kategorií. My máme ale už nyní dobrý pocit z toho, že
jsme s Jedeme v tom společně strávili spoustu pěkných chvil. A příští rok vyrážíme na
Jadran!

Adéla Vitteková a Lenka Šímová – organizátorky projektu za DS Luhačovice

Veřejná zakázka na dodání stravy – vítězný uchazeč

Domov pro seniory Luhačovice vyzval k podání nabídky na dodávku stravy:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka stravy – obědy a teplé večeře do zařízení Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace a to v následujícím rozsahu:

  1. Příprava stravy
  2. Přeprava stravy v thermo-portech do DS Luhačovice

Lhůta pro předložení nabídky byla do 28. 5. 2018 do 12.00 hodin.

Dne 28. 5. 2018 byl v souladu s podmínkami výběrového řízení uvedenými v dokumentech níže vybrán vítězný uchazeč:
VZ_2018_2_01 – O – Příloha 12 – Oznámení o výběru

Podrobné informace k veřejné zakázce najdete v následujících dokumentech:

VZ_2018_2_01 – A – Příloha 2 – Výzva k podání nabídky

VZ_2018_2_01 – B – Příloha 3a – Krycí list nabídky

VZ_2018_2_01 – B – Příloha 3b – Formulář nabídky

VZ_2018_2_01 – B – Příloha 3c – Kalkulace nabídkové ceny

VZ_2018_2_01 – B – Příloha 3d – Návrh smlouvy o zajištění dodávek jídla….

 

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace se sídlem V Drahách 1105, Luhačovice 763 26, IČO: 70850909 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem je poskytování sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V rámci zajišťování svých činností provádí Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace (dále jen DS Luhačovice), která je správcem osobních údajů, jejich zpracování pro účely poskytování sociálních služeb.

Informace o zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),

b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na DS Luhačovice vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),

c) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR);

Právním titulem zpracování osobních údajů je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnou směrnicí SM-02- Archivace, skartace, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Máte právo:

a. požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u DS Luhačovice jsou nepřesné),

c. požadovat vymazání svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

d. podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Adéla Vitteková 

V Drahách 1105, Luhačovice

E-mail: poverenec@dsluhacovice.cz

Tel. 730 584 438

Jedeme v tom společně

Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace se zapojil do projektu Jedeme v tom společně 2018.

Smyslem tohoto projektu je motivovat seniory k pohybu a podpořit aktivizaci a společenské vazby klientů mezi sebou a mezi dalšími domovy pro seniory. Jde o jízdu na šlapadle či rotopedu (s počítadlem ujeté vzdálenosti). Do projektu se zapojují Domovy pro seniory po celé České i Slovenské republice.

Každý Domov má nastavenou stejnou trasu se stejným startem a stejným cílem. Objedeme společně celou Českou i Slovenskou republiku. Ujeté kilometry se sčítají v rámci každého přihlášeného Domova pro seniory, každé šlápnutí je důležité, každý jede dle svých možností a schopností!

Trasa je dlouhá 1800 km. Startovat se bude 1. 3. 2018 v 10:00 hodin, soutěž končí 27. 4. 2018.

Dílčí soutěž projektu jsou tzv. barevné čtvrtky. V těchto dnech musí být závodníci, personál a výzdoba v barevném duchu toho kterého konkrétního dne.

Vyhlášení výsledků proběhne 4. 5. 2018 v 10:00 hodin

Ceny budou udělovány v několika kategoriích

1. místo v kategorii Nejrychlejší domov pro seniory.

1. místo v kategorii Nejlepší senior z pohledu ujetých kilometrů (muž, žena).

1. místo v kategorii Výkonový senior – určeno losem (každé zařízení zvolí nejlepšího seniora z hlediska výkonu, z těchto pak organizátoři vylosují vítěze.

1. místo v kategorii „CykloSrdce 2017“ – nejvíce darovaných km.

1. místo nejlepší barevný domov

Připravujeme pro závodníky a fanoušky občerstvení, sportovní vybavení od sponzorů, tématické promítání či hudební doprovod. Chceme, aby si závodní atmosféru náležitě užili!

Abychom podpořili naše uživatele v soutěži a také udělali něco pro své zdraví, vyhlašujeme v našem zařízení i soutěž zaměstnanců.

MAPA TRASY:

Akci organizuje Domov pro seniory Vrbno pod Pradědem, celorepublikově ji podporuje řada sponzorů a veřejně známých osobností:

Město Vrbno pod Pradědem

europoslanec Tomáš Zdechovský

Marli – Zahrada bez bariér

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Nadační fond Ivany Zemanové

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Deník.cz

Revue 50plus

Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci

Záštitu nad akcí převzala i první dáma České republiky Ivana Zemanová a hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák CSc.

Mimo celorepublikové sponzory nás podporují i regionální firmy i fyzické osoby, které budeme postupně představovat.

Umbrella pizza a restaurant Zlín

Mattoni

Makro

Pivovar Hrádek Slavičín

Petra Holbová, Českomoravská stavební spořitelna

Horez – prodej a servis jízdních kol, Uherský Brod

Jana Záhorovská, Edinburgh

Petra Vašíčková z Bánova.

Všem moc děkujeme!!!!

Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky

Předmětem veřejné zakázky je služba na praní a žehlení prádla, včetně odvozu, dovozu, třídění a balení, v době od 1.1.2018 do 30.6.2019.

Požadujeme dodržování vyhlášky MZ č. 306/2012 Sb., příloha č. 5

Lhůta pro předložení nabídky se stanovuje do 13 . 11. 2017 do 12:00 hodin.

Více informací v níže přiložených dokumentech ke stažení:

VZ_2017_2_01 – A – Příloha 2 – Výzva k podání nabídky

VZ_2017_2_01 – Smlouva – návrh – specifikace

VZ_2017_2_01 – Smlouva – návrh

VZ_2017_2_01 – H – Příloha 6 – Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

VZ_2017_2_01 – H – Příloha 6_1 – Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

VZ_2017_2_01 – O – Příloha 12 – Oznámení o výběru

VZ_2017_2_01 – Smlouva