JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 2018

I letos se Domov pro seniory Luhačovice zapojil do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata. V minulém ročníku se podařilo splnit přání všem našim klientům a také několik kolektivních přání jako například cimbálová muzika na silvestrovský večírek nebo gramofon, který čile využíváme.

V letošním ročníku se již realizuje celkem 26 přáníček, z toho jedno kolektivní – máme přislíbenou znovu hudební skupinu na náš silvestrovský večírek. Další přáníčka budou ještě přibývat.

Rádi bychom opět udělali radost všem našim klientům, protože i když někteří mají rodinu a někteří ne, každý z nich má nějaké přáníčko a zaslouží si, aby se mu splnilo.

Ježíškova vnoučata jsou projektem, který dává seniorům naději, že na ně svět ještě nezapomněl. Že si ještě mohou něco přát a ono se to i může splnit. Vrací jim pocit radosti z Vánoc a dárků, jaký měli kdysi jako děti. Je mi ctí, že mohu být u té radosti ze setkání s dárci nebo z předání dárečku. To jsou ty pravé Vánoce – vidět radost v očích druhých.

Přání seniorů najdete na www.jeziskovavnoucata.cz . Je možné, že tam zrovna nebude žádné přání z Luhačovic, přáníčka totiž mizí rychlostí světla. Najdete tam ale spoustu jiných možností, jak obdarovat seniory i z jiných zařízení sociální i zdravotní péče. A pokud ne – rozhlédněte se kolem sebe a jistě najdete někoho, kdo je třeba sám nebo by byl rád za nějaký dáreček či projev dobré vůle.

Děkujeme.

Adéla Vitteková, instruktor sociální péče DS Luhačovice – koordinátor projektu

SBÍRKA VYSLOUŽILÝCH MOBILNÍCH TELEFONŮ

MÁTE DOMA STARÝ MOBIL, KTERÉHO SE CHCETE ZBAVIT? Přineste ho k nám do Domova – ekologicky se ho zbavíte a zároveň pomůžete dvakrát – životnímu prostředí a také DS Luhačovice získat peníze na nákup speciálního geriatrického křesla! Mobil je možné odevzdat do 10. 12. u nás v Domově a nebo potom na Vánočním jarmarku v Luhačovicích u stánku se starostenským čajem. DĚKUJEME!

PROČ JE TŘEBA EKOLOGICKY ZLIKVIDOVAT STARÝ MOBILNÍ TELEFON?
Pokud vysloužilý telefon vyhodíte do běžné popelnice, skončí bez užitku na skládce nebo ve spalovně. Uvolněné toxické látky jako např. rtuť, bromované spalovače hoření, beryllium, nikl a další se dostávají do ovzduší nebo do spodních vod. Na skládce zbytečně skončí vzácné suroviny. Pro představu: recyklací 5 mil. ks starších telefonů lze kvalitní recyklací získat 120 kg zlata, 1250 kg stříbra, 45 000 kg mědi a 19 000 kg kobaltu.

Statutární město Zlín podpořilo DS Luhačovice

Děkujeme za spolupráci statutárnímu městu Zlín, které činnost Domova pro seniory Luhačovice v letošním roce 2018 finančně podpořilo ze Sociálního fondu statutárního města Zlína.

Dotace byla využita na neinvestiční náklady spojené s poskytováním sociální služby.

Informace o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Uherský Brod

Město Uherský brod poskytlo Domovu pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu města Uherský Brod ve výši 5.000,- Kč.
Dotace byla použita na úhradu nákladů za energie.

Projekt „Úhrada nákladů za energie“ byl finančně podpořen městem Uherský Brod“

Děkujeme městu Uherský Brod za finanční podporu na zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb.

Ing. Bc. Ivana Slámečková
Ředitelka DS Luhačovice

Informace o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Uherský Brod – pdf

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Domov pro seniory Luhačovice Vás zve na Den otevřených dveří, který se bude konat 12. června 2018 v čase od 9:00 do 17:00 hodin.

Provedeme Vás Domovem, podáme informace zájemcům o služby, informace o dobrovolnické činnosti, nabídneme občerstvení a také připravujeme výstavu výrobků našich klientů.
Přijďte, budeme se na Vás těšit!

Finále Jedeme v tom společně

Dne 27. 4. 2018 jsme po dvou měsících zápolení dojeli do cíle celorepublikové akce
Jedeme v tom společně, kterou každoročně organizuje Domov pro seniory Vrbno pod
Pradědem. Jedná se o soutěž Domovů pro seniory v jízdě na rotopedech s počítadlem
ujeté vzdálenosti.
V průběhou oněch dvou měsíců 8 našich seniorek každý všední den zasedlo na rotopedy,
aby si ujely své kilometry a posunuly se tak dál na imaginární trase, která vedla kolem
hranic celého Česka i Slovenska. Společně tak ujely celkem 1726km. Patří jim velký obdiv,
protože i když je něco bolelo nebo neměly náladu, přesto šly a nevzdaly se. Mohou tímto
jít příkladem i mladším ročníkům a právem si zasloužily uznání.
V pátek jsme tedy vyhlásili výsledky našeho interního zápolení, kdy se na prvních čtyřech
místech umístily tyto naše klientky:

1. Marie Šimšalíková – 523km
2. Libuše Šubardová – 385 km
3. Květoslava Kasalová – 210km
4. Bedřiška Gahurová – 202km
Všem moc gratulujeme!

Všechny naše zúčastněné klientky dostaly diplomy a ceny od našich regionálních
sponzorů, kterým tímto velmi děkujeme. Jsou to:

Umbrella Pizza & Restaurant Zlín
Pivovar Hrádek Slavičín
Vest Zlín
Makro ČR
Mattoni
Petra Holbová, Českomoravská stavební spořitelna
Horez – prodej a servis jízdních kol, Uherský Brod
Jana Záhorovská
Petra Vašíčková

Děkujeme také sponzorům, podporovatelům a organizátorům celé akce!

Město Vrbno pod Pradědem

europoslanec Tomáš Zdechovský

Marli – Zahrada bez bariér

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Nadační fond Ivany Zemanové

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

Deník.cz

Revue 50plus

Katedra informatiky Univerzity Palackého v Olomouci

Záštitu nad akcí převzala i první dáma České republiky Ivana Zemanová a hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák CSc.

V pátek 4. 5. 2018 ještě proběhne online vyhlášení celkových výsledků, kdy se dozvíme
celorepublikové vítěze jednotlivých kategorií. My máme ale už nyní dobrý pocit z toho, že
jsme s Jedeme v tom společně strávili spoustu pěkných chvil. A příští rok vyrážíme na
Jadran!

Adéla Vitteková a Lenka Šímová – organizátorky projektu za DS Luhačovice

Veřejná zakázka na dodání stravy – vítězný uchazeč

Domov pro seniory Luhačovice vyzval k podání nabídky na dodávku stravy:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka stravy – obědy a teplé večeře do zařízení Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace a to v následujícím rozsahu:

  1. Příprava stravy
  2. Přeprava stravy v thermo-portech do DS Luhačovice

Lhůta pro předložení nabídky byla do 28. 5. 2018 do 12.00 hodin.

Dne 28. 5. 2018 byl v souladu s podmínkami výběrového řízení uvedenými v dokumentech níže vybrán vítězný uchazeč:
VZ_2018_2_01 – O – Příloha 12 – Oznámení o výběru

Podrobné informace k veřejné zakázce najdete v následujících dokumentech:

VZ_2018_2_01 – A – Příloha 2 – Výzva k podání nabídky

VZ_2018_2_01 – B – Příloha 3a – Krycí list nabídky

VZ_2018_2_01 – B – Příloha 3b – Formulář nabídky

VZ_2018_2_01 – B – Příloha 3c – Kalkulace nabídkové ceny

VZ_2018_2_01 – B – Příloha 3d – Návrh smlouvy o zajištění dodávek jídla….

 

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace se sídlem V Drahách 1105, Luhačovice 763 26, IČO: 70850909 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem je poskytování sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

V rámci zajišťování svých činností provádí Domov pro seniory Luhačovice, příspěvková organizace (dále jen DS Luhačovice), která je správcem osobních údajů, jejich zpracování pro účely poskytování sociálních služeb.

Informace o zpracování osobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

a) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),

b) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na DS Luhačovice vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR),

c) zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby (čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR);

Právním titulem zpracování osobních údajů je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uložena zvláštním právním předpisem.

Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů. 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnou směrnicí SM-02- Archivace, skartace, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Máte právo:

a. požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům

b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u DS Luhačovice jsou nepřesné),

c. požadovat vymazání svých osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,

d. podat stížnost u dozorového orgánu.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Adéla Vitteková 

V Drahách 1105, Luhačovice

E-mail: poverenec@dsluhacovice.cz

Tel. 730 584 438